Obchodní podmínky – Pes v nouzi

Obchodní podmínky

Pravidla prodeje

Tato Pravidla prodeje (dále jen Pravidla) upravují vztahy mezi přispěvatelem (dále jen „Přispěvatel“) a společností Nadační fond PES V NOUZI, který je provozovatelem veřejné sbírky (dále jen „Provozovatel“). Seznámení se s těmito Pravidly a souhlas s nimi je podmínkou přispění do veřejné sbírky Provozovatele koupí sbírkových předmětů prostřednictvím e-shopu.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel

Nadační fond PES V NOUZI, sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, IČ: 289 32 421 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 752, datum zápisu 5. srpna 2009, zabývající se pomocí pro opuštěné a týrané psy a psy žijící v útulcích a v depozitech v ČR.

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou sbírku oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. SZ_114057/2010/KUSK za účelem získání peněžitých příspěvků na “Rekonstrukce, opravy a zateplovací práce – psí útulky, azyly a karanténní stanice”

Přispěvatel

Přispěvatel přispívá prostřednictvím e-shopu do veřejné sbírky na “Rekonstrukce, opravy a zateplovací práce – psí útulky, azyly a karanténní stanice”. Příspěvkem do sbírky je částka uvedená v nabídce nadačních předmětů v e-shopu..

Přispěvatel předává při zahájení nákupu nadačních předmětů Provozovateli své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Zacházení s osobními údaji upravuje čl. VI. těchto pravidel.

Vztahy mezi Přispěvatelem a Provozovatelem výslovně neupravené těmito Pravidly se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přispěvatel si je vědom, že Provozovatel není dodavatelem ve smyslu § 52 odst. 2 občanského zákoníku ani podnikatelem ve smyslu § 612 občanského zákoníku.

Přispěvatel si je vědom, že mu přispíváním do veřejné sbírky prostřednictvím e-shopu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Provozovatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Objednávání a dodací podmínky

Objednávka nadačních předmětů

Nadační předměty se objednávají prostřednictvím e-shopu na stránkách www.pesvnouzi.cz, kdy Přispěvatel vloží vybraný předmět do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel na základě písemného upozornění v poznámce v objednávce.

Po dokončení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel v nejbližším možném termínu po potvrzení objednávky a připsání částky v ceně objednávky na účet. Provozovatele číslo 204 461 837/0600. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel v druhém kroku objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Platba a doručení předmětů

Provozovatel si neúčtuje žádné poplatky za balné a platby. Poplatky za doručení odpovídají ceníku poskytovatele služby.

Poplatky za platby:

  1. V hotovosti při osobním převzetí – zdarma (Praha 9 Čakovice)
  2. Bankovním převodem – dle ceníku Přispěvatele

Poplatky za doručení:

Zásilkovna.cz Poštovné 58.00 Kč
Osobní vyzvednutí (po dohodě na Praha 9 – Čakovice nebo Praha 8 – Karlín) Zdarma 0.00 Kč
Česká Pošta Doporučeně (pouze do hmotnosti 2 kg, není možné použít pro hrníčky) 80.00 Kč
Česká Pošta Cenný balík (pro zasílání hrníčků a zásilky nad 2 kg) 140.00 Kč

 

IV. Potvrzení o daru

 

Provozovatel zasílá přispěvateli na základě upozornění v objednávce v poznámkách společně se zakoupenými předměty také potvrzení o daru. V případě dodatečné žádosti o potrvrzení, tedy až po uskutečnění obchodu, je potvrzení o daru zasláno Přispěvateli ve formátu PDF v příloze e-mailu na adresu, kterou zadal ve druhém kroku objednávky. Nákup na e-shopu umožňuje přispěvateli odečíst si dar v hodnotě nákupu (bez balného a poštovného) od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup na e-shopu.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Nadační fond PES V NOUZI je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

V. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu dodaných předmětů, jejich provedení, jejich nedodání nebo opožděných dodání. Provozovatel odpovídá za vady nadačních předmětů v době jejich odeslání. Vzhledem k charakteru veřejné sbírky se na prodej certifikátů nevztahují záruční a další podmínky uvedené v § 612 občanského zákoníku.

V případě reklamace Přispěvatel informuje Provozovatele bez zbytečného odkladu emailem na adresu: info@pesvnouzi.cz . V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky a uvést na sebe kontakt (telefonický), abychom Vás mohli informovat o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace vyřizujeme do 30ti dnů.

Reklamované zboží zašlete na adresu: Nadační fond PES V NOUZI, Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9. Není nutné vypisovat žádný reklamační formulář.

Odstoupení od smlouvy – ze zákona je možné odstoupit bez udání důvodu do 14ti dnů.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do veřejné sbírky nákupem nadačních předmětů prostřednictvím e-shopu jsou důvěrné. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Přispěvatele pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Přispěvatelem a za účelem zaslání potvrzení o daru. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

V případě, že Přispěvatel dá Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o projektech Nadačního fondu PES V NOUZI, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se Provozovatel užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Provozovatele anebo e-mailem na adresu: info@pesvnouzi.cz

Přispěvatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Přispěvatel má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů).

VII. Zásady ochrany osobních údajů

Abychom mohli správně fungovat a zpracovávat Vaše objednávky, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto eobchůdku je Nadační fond PES V NOUZI, Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, IČ 28932421, telefon 77 55 66 136 a email: info@pesvnouzi.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Vyřízení objednávky, řešení případných reklamací a vystavení Potvrzení o daru.

Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho ceny.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních akcích a činnostech fondu, potřebujeme Vaši emailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při provedení objednávky v eobchůdku a který můžete kdykoliv odvolat.

Osobní údaje předáváme pouze společnostem přepravující zboží. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Pokud máte zájem o vymazání svých údajů z naší evidence, kontaktujte nás na info@pesvnouzi.cz nebo na 77 55 66 136. Vaše údaje budou neprodleně smazány.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla prodeje lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.pesvnouzi.cz

Tato Pravidla prodeje nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2011. Provozovatel je oprávněn Pravidla prodeje měnit a doplňovat. Provozovatel se zavazuje veškeré změny Pravidel prodeje zveřejnit na internetových stránkách www.pesvnouzi.cz před nabytím účinnosti těchto změn.

Přispějte také

Platební příkaz

Transparentní účet: 745746747/0600


Dárcovská SMS

DMSmezeraPESVNOUZImezera30
DMSmezeraPESVNOUZImezera60
DMSmezeraPESVNOUZImezera90 NA 87 777

Klikni a daruj

Detaily pro platbu Paysec. více informací


PayPal

Bezpečné platby na internetu Možnost platby platebními kartami.

Nákup

Můžete přispět také tím, že nakoupíte u našich parterů.. více informací

Materiální pomoc

Chcete přispět např. zakoupením krmiva? Více informací

Dobrovolnictví

Chcete připojit ruku k dílu? Více informací

Partneři

naši sponzoři a dárci