Co dělat… – Pes v nouzi

Co dělat…

…když najdete cizího pejska:

Na vycházce s vaším pejskem se k vám náhle připojil další psí chlupatec. Kopíruje vaši trasu, jde pár kroků za vámi, v momentě, kdy se zastavíte, zastaví taky. Blíž nejde, ale od vás také ne.

Sice je špinavý, ale zanedbaně nevypadá. Navíc v tomhle počasí se i pes právě vyšlý ze salónu krásy během chvilky promění v bezdomovce. „Kde máš páníčka?“, ptáte se té zablácené koule se smutnýma očima. Co teď s ním? Jak se zachovat, aby naše reakce byla k užitku, a pejskovi jsme život ještě více nezkomplikovali?

  • Vyčkejte na místě, alespoň 10 minut, třeba běžel pejsek jen známou trasu napřed a páníček se nakonec odněkud objeví. Pokud není majitel stále v dohledu, promyslete co dál.
  • Především zvažte, zda je odchycení psa pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale ještě navíc uteče a vy skončíte na infekčním oddělení. Jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, zkuste ho odchytit. Přemlouvejte ho tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho na jídlo nebo vlastního psa… Menšího psa pak můžete vzít do náruče, většího zkuste na něco přivázat – šálu, šátek, pásek, vodítko (jen v případě, že ten váš umí poslušně chodit bez vodítka – neriskujte ještě zaběhnutí vlastního psa). Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá známku se jménem a kontaktem na majitele. Někdy bývá číslo napsané na spodní straně obojku.
  • Pokud máte s sebou telefon, bude vše jednodušší a můžete začít věc řešit na místě. Není totiž dobré pejska z místa nálezu odvážet. Páníček určitě svého „útěkáře“ hledá a takto mu situaci spíše zkomplikujete. Zjistěte si nejbližší veterinární ordinaci nebo služebnu Městské policie, kde zjistí čtečkou číslo mikročipu. Číslo mikročipu pak sdělí operátorovi Národního registru majitelů zvířat, který obratem zprostředkuje kontakt s majitelem zvířete. Operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Městští strážníci by se již měli o psa postarat, psa převzít a předat do příslušného útulku.
  • Kontaktujte také obecní úřad. Obec má zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře.Pouze starosta (či zmíněná městská policie) má ze zákona pravomoc tyto případy řešit. To pochopitelně neznamená, že nemůžete sami zvířeti nějak pomoci, nebo alespoň pomoci starostovi či policii případ nějakým vhodným způsobem řešit. Než ale začnete cokoli konat, mělo by to být vždy nejprve po dohodě s nimi!
  • Může se stát, že se obec o zvíře odmítne postarat, v tom případě kontaktujte Policii ČR a požádejte je o asistenci, volně pobíhající pes totiž může ohrožovat lidi nebo představovat nebezpečí pro motoristy.
  • Jsou i případy, kdy se vám starost o například poraněného psa může vymstít. Pokud byste se rozhodli zvíře rychle připravit k veterináři a po cestě došlo k jeho úhynu, může po vás následně jeho majitel požadovat náhradu škody z neoprávněného jednání, kdy jste neodbornou manipulací způsobili jeho smrt. Správně byste měli mít k převozu souhlas starosty, což se sice hezky řekne, ale v praxi to asi moc uplatitelné není. Představa, že na silnici leží krvácející a bolestí vyjící pes a vy sháníte informace o tom, v jakém jste okresu, kdo je tu starostou a požadujete jeho souhlas, je směšná.
  • Pokud bydlíte poblíž, nemáte sebou telefon, a pes je ochotný s vámi jít, vezměte ho domů. O psa se také můžete postarat sami v tzv. dočasné péči, než se najde páníček. Dejte mu napít a není-li zraněný, tak i nažrat. Jestliže má pes na obojku známku nebo patronu či jinou schránku s telefonním číslem majitele, zkuste ho zkontaktovat sami. Pokud je pes čistokrevný a tetovaný, zkuste plemennou knihu, kde podle čísla zjistí chovatele a dají vám kontakt. Zavolejte na příslušný chovatelský klub a nahlaste nález poradci plemene a poproste ho, aby nález inzeroval na klubových stránkách.
  • Jestliže není nijak označený, v klidu promyslete co dál.
  • Nezapomeňte ovšem tuto informaci na úřad nahlásit, zanechat zde oznámení a kontakt. Se psem navštivte veterináře. Jako nálezce máte nárok na náhradu přiměřených nákladů, které vám s péčí o nalezence vznikly.
  • Pejska můžete odvést také do útulku, Je možné, že pravý majitel už „vyhlásil pátrání“ a v útulku se ptal. Pozor – jsou útulky, které berou jen psy po dohodě se starosty či policií přímo od policie, a proto se s nimi předem telefonicky dohodněte. Obec je ale podle zákona povinna se postarat o nalezené zvíře tak, aby nedocházelo k týrání. Jste tudíž v právu a případnou neochotou se nenechte odbýt.

Zdroj: http://dogsmagazin.cz/vse-o-psech/pes-v-nouzi/co-delat-kdyz-najdete-psa

 

…stali jste se svědkem týrání pejska či jiného zvířete?

Týrání zvířat v ČR legislativně upravuje zejména Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Ten ihned ve svém úvodu stanovuje, že je zakázáno nejen týrání zvířat, ale už jeho samotná propagace. V § 4 také velmi striktně avšak poměrně obsáhle specifikuje, že za týrání zvířat se mimo jiné považuje:

a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,
b) podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
c) z jiných než zdravotních důvodů
– omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,
– podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují,
– omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,
d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,
e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,
f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných živých zvířat jako lákadel nebo nástrah, aniž by to vyžadoval lov, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, výcvik nebo použití ovčáckého nebo pasteveckého psa, příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody
g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy,
h) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
n) používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,
p) překrmovat nebo krmit zvíře násilným způsobem, nejde-li o zákrok nezbytný k záchraně jeho života nebo zachování jeho zdraví,
s) opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat,
v) chovat zvíře způsobem nebo v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními právními předpisy

Zákon dále říká, že za propagaci týrání se považuje zejména vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete (tedy i účast na výstavách a soutěžích, či pouhá přítomnost na nich), na kterém byl proveden zákrok za účelem změny vzhledu zvířete (kupírování uší, odstranění hlasivek, amputování drápů, zubů…). Popřípadě „pouhé“ zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům či praktikám chovu nebo výcviku a úpravám vzhledu zvířete spojeného s týráním zvířete podle zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem. Z doposud uvedeného je zřejmé, že samotné posouzení skutkové podstaty „týrání zvířete“ není jednoduchou záležitostí. Pod každým odstavcem se totiž skrývá další množství variant, jakým k týrání zvířete může docházet. Např. je zřejmé, že zvíře s náležitým výcvikem a pečlivě vedeným přístupem bude zcela jinak splňovat požadavky odstavce a), než zvíře zcela nepřipravené. Tedy, že zatímco u jednoho psa k týrání nedochází, u jiného tomu může být jinak.

Proto při podezření na týrání zvířat doporučujeme následující postup:

Je-li to možné, zdokumentujte situaci bezprostředně na místě fotoaparátem, videokamerou či mobilním telefonem.
V akutním případě vyžádejte výjezd Policie ČR na místo, počkejte na ně, situaci jim vysvětlete. Zeptejte se, zda a jak se můžete dozvědět o výsledcích šetření, popřípadě komu bude věc postoupena.

Písemně podejte oznámení a podnět k šetření
a) místně příslušnému inspektorátu krajské veterinární správy
b) místně příslušnému obecnímu úřadu.
c) PČR v případě, že jste ji nevolali na místo (oznámení z podezření na spáchání trestného činu týrání zvířete můžete podat také na státní zastupitelství).

K oznámení přiložte pořízenou fotodokumentaci či videonahrávku v případě, že se vám ji podařilo pořídit. Požadujte informaci jak byla věc dořešena, popřípadě komu byla předána.

Souběžně můžete celou záležitost oznámit ochranářským organizacím, nebo jiným nestátním subjektům, které se zabývají ochranou zvířat s tím, že uvedete koho a jakým způsobem jste již informovali. Členové nebo pracovníci zájmových organizací a občanských sdružení nejsou orgány dozoru nad ochranou zvířat, ale mohou velmi intenzivně přispět k urychlenému vyřešení celé situace

Vyhodnocení, zda se jedná o trestný čin, přestupek či správní delikt nechte na orgánech, které budou věc řešit. I zásadně banální jednání může být trestným činem v případě, že se jej pachatel dopouští opakovaně a byl za takový čin v minulosti postižen. Naopak v případě, že situace nebude naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, bude případ předán z moci úřední k došetření příslušnému orgánu ochrany zvířat.

Trestný čin týrání zvířat specifikuje nově od 1.1.2010 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon v § 302:

Kdo týrá zvíře

a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.

Nově řeší trestní zákoník i zanedbání péče o zvíře v § 303:

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.

Trestní činy vyšetřují orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství) a projednávají je soudy.

Správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat jsou uvedeny v zákoně č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání.

Správního deliktu na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo právnická osoba, která
– ztěžuje nebo maří výkon dozoru prováděného příslušným orgánem ochrany zvířat,
– propaguje týrání zvířat,
– poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě.

Přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání se dopustí fyzická osoba, která
– provádí bez povolení pokusy na zvířatech,
– chová jedince nebezpečného druhu zvířat bez povolení,
– poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě (tedy i obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí),
– trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá,
– provádí nebo propaguje týrání zvířat

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání projednávají orgány ochrany zvířat ve správním řízení – tedy pracovníci obecních a městských úřadů, popř. úřadů s rozšířenou působností a pracovníci veterinární správy.

V krajních případech může dojít k tzv. „zvláštním opatřením“ dle § 28a zák. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání.

Zdroj: http://www.animal-rescue.cz/index.php?strana=informace2&clanek=5

Přispějte také

Platební příkaz

Transparentní účet: 745746747/0600


Dárcovská SMS

DMSmezeraPESVNOUZImezera30
DMSmezeraPESVNOUZImezera60
DMSmezeraPESVNOUZImezera90 NA 87 777

Klikni a daruj

Detaily pro platbu Paysec. více informací


PayPal

Bezpečné platby na internetu Možnost platby platebními kartami.

Nákup

Můžete přispět také tím, že nakoupíte u našich parterů.. více informací

Materiální pomoc

Chcete přispět např. zakoupením krmiva? Více informací

Dobrovolnictví

Chcete připojit ruku k dílu? Více informací

Partneři

naši sponzoři a dárci